Restaurant 

​&

Pizzeria


Del Sud

Classico

MARSALA                                    ......................................................... 5.00  Euro

MARTINI                                      ......................................................... 5.00 Euro

SHERRY                                       ......................................................... 5.00 Euro

PORTO                                         ......................................................... 5.00 Euro

CYNAR                                         ......................................................... 5.00 Euro

PUNTE MES                                 ......................................................... 5.00 Euro

ROSSO ANTICO                          ......................................................... 5.00 Euro
  
CAMPARI                                     ......................................................... 5.00Euro

SAFARI                                        ......................................................... 5.00 Euro


RICARD                                       ......................................................... 5.50 Euro

PISANG                                       .........................................................  5 .50Euro

KIRR                                            ......................................................... 5.50 Euro

KIRR ROYAL                                ......................................................... 6.50 Euro

COCKTAIL MAISON                     ........................................................ 6.50 Euro

COUPE CHAMPAGNE                  ......................................................... 6.50 Euro

MACKITO                                     ......................................................... 7.50  Euro
  
SANGRIA                                     .........................................................  7.50 Euro


STERKE DRANKEN